ពេលវេលាជាមួយគ្រួសារថ្មីអ្នក។ អ្នកសាកសមទទួលបានវា។

Through Washington’s Paid Family and Medical Leave program, now you can take time off work to care for those you love and still pay your bills.

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។

“មានពេលវេលាដែលមិនមានការរំខានជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់យើង គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អបំផុតក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយ ដែលយើងបានធ្វើ។”
–Serenah Runyan

Get Started Old

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្មវិធីច្បាប់ឈប់សម្រាកមើលថែគ្រួសារដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃគឺមិនពិបាកទេ។ មានអង្គការសហគមន៍ទាំងឡាយនៅទីនេះ ដើម្បីឆ្លើយសំណួរទាំងឡាយរបស់អ្នក និងជួយអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។

 

ជ្រើសរើសតំបន់ និងភាសារបស់អ្នកដើម្បីចាប់ផ្ដើម។

Our community-based partners

Community partners are ready to help you get paid time off to care for those you love.
Find a community partner near you

ខោនធី Pierce

Asia Pacific Cultural Center (APCC)
Children’s Home Society of Washington
Greentrike
KWA Collaborative (Korean Women’s Association, Answers Counseling, Greater Destiny Church)
Step by Step Family Support Center
MultiCultural Child Family & Hope Center with Tacoma Recovery Café
Multicultural Self Sufficient Movement
Tacoma-Pierce County Health Department
United Way of Pierce County

ខោនធី Yakima

Asian Pacific Islander Coalition-Yakima
Easterseals Washington
EPIC Early Learning Programs
La Casa Hogar
Nuestra Casa
Opportunities Industrialization Center (OIC)
People For People
Save the Children
United Way of Central Washington
West Valley School District
Yakima Neighborhood Health Center

អង្គការសហគមន៍ទាំងឡាយនៅទីនេះ ដើម្បីជួយឆ្លើយសំណួរទាំងឡាយរបស់អ្នក ប៉ុន្តែពួកគេមិនទទួល ឬបដិសេធពាក្យស្នើសុំនោះទេ។

“ការមានពេលវេលានៅផ្ទះដើម្បីឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយទារកដែលទើបនឹងកើតរបស់ខ្ញុំ មានន័យថាការមានពេលវេលាពរគាត់ឲ្យបានយូរជាងមុនបន្ដិចខណៈពេលដែលមនុស្សក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហាក់បីដូចជាឈប់។”
–Katrina Miranda