ពេលវេលាជាមួយគ្រួសារថ្មីរបស់អ្នក។ អ្នកសាកសមនឹងទទួលបានវាហើយ។

ពីស្នាមញញឹមដំបូងទៅជំហានដំបូង រូបថតដំបូង និងដំណើរកម្សាន្តលក្ខណៈគ្រួសារ អ្នកស័ក្តិសមនឹងទទួលបានពេលវេលាទាំងនេះ ជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នក។ តាមរយៈច្បាប់ឈប់សម្រាកថែទាំគ្រួសារដោយទទួលបានប្រាក់ម្រៃនៅរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន ឥឡូវនេះ អ្នកអាចឆ្លៀតពេលសម្រាកពីការងារ ដើម្បីថែទាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក ហើយនៅតែបន្តទទួលបានប្រាក់កម្រៃរបស់អ្នកដដែល។ យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។

“មានពេលវេលាដែលមិនមានការរំខានជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់យើង គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អបំផុតក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយ ដែលយើងបានធ្វើ។”
–Serenah Runyan

ចាប់ផ្ដើម

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្មវិធីច្បាប់ឈប់សម្រាកមើលថែគ្រួសារដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃគឺមិនពិបាកទេ។ មានអង្គការសហគមន៍ទាំងឡាយនៅទីនេះ ដើម្បីឆ្លើយសំណួរទាំងឡាយរបស់អ្នក និងជួយអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំអត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន។

 

ជ្រើសរើសតំបន់ និងភាសារបស់អ្នកដើម្បីចាប់ផ្ដើម។

អង្គការក្នុងសហគមន៍របស់យើង

ខោនធី Pierce

 • Asia Pacific Cultural Center (APCC)
 • Children’s Home Society of Washington
 • GDC Collaborative (Greater Destiny Church, Answers Counseling, KWA)
 • Greentrike
 • Step by Step Family Support Center
 • MultiCultural Child Family & Hope Center with Tacoma Recovery Café
 • Multicultural Self Sufficient Movement
 • Tacoma-Pierce County Health Department
 • United Way of Pierce County

ខោនធី Yakima

 • Asian Pacific Islander Coalition-Yakima
 • Easterseals Washington
 • EPIC Early Learning Programs
 • La Casa Hogar
 • Nuestra Casa
 • Opportunities Industrialization Center (OIC)
 • People For People
 • Save the Children
 • United Way of Central Washington
 • West Valley School District
 • Yakima Neighborhood Health Center

អង្គការសហគមន៍ទាំងឡាយនៅទីនេះ ដើម្បីជួយឆ្លើយសំណួរទាំងឡាយរបស់អ្នក ប៉ុន្តែពួកគេមិនទទួល ឬបដិសេធពាក្យស្នើសុំនោះទេ។

“ការមានពេលវេលានៅផ្ទះដើម្បីឲ្យមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយទារកដែលទើបនឹងកើតរបស់ខ្ញុំ មានន័យថាការមានពេលវេលាពរគាត់ឲ្យបានយូរជាងមុនបន្ដិចខណៈពេលដែលមនុស្សក្នុងពិភពលោកទាំងមូលហាក់បីដូចជាឈប់។”
–Katrina Miranda
10312021-Family.24088